STB11-1KVA

استابلایزر ION تکفاز مدل STB11-1KVA به قدرت 1 کیلو ولت آمپر
طراحی شده با سیستم سرروو موتور
ولتاژ ورودی : 250-160 ولت
ولتاژ خروجی : 220 /110 ولت
دارای فیلتر جهت حذف نویز موجود در برق شهر و
شوک های الکتریکی
هشدار دهنده صوتی جهت اخطار افزایش جریان بار
مصرفی
کلید PASS-BY جهت یکسره نمودن ورودی و خروجی
دستگاه
وزن : 4 KG

STB11-2KVA

استابلایزر ION تکفاز مدل STB11-2KVA به قدرت 2 کیلو ولت آمپر
طراحی شده با سیستم سرروو موتور
ولتاژ ورودی : 250-160 ولت
ولتاژ خروجی : 220 /110 ولت
دارای فیلتر جهت حذف نویز موجود در برق شهر و
شوک های الکتریکی
هشدار دهنده صوتی جهت اخطار افزایش جریان بار
مصرفی
کلید PASS-BY جهت یکسره نمودن ورودی و خروجی
دستگاه
وزن : 8 KG

STB11-3KVA

استابلایزر ION تکفاز مدل STB11-3KVA به قدرت 3 کیلو ولت آمپر
طراحی شده با سیستم سرروو موتور
ولتاژ ورودی : 250-160 ولت
ولتاژ خروجی : 220 /110 ولت
دارای فیلتر جهت حذف نویز موجود در برق شهر و
شوک های الکتریکی
هشدار دهنده صوتی جهت اخطار افزایش جریان بار
مصرفی
کلید PASS-BY جهت یکسره نمودن ورودی و خروجی
دستگاه
وزن : 9 KG

STB11-5KVA

استابلایزر ION تکفاز مدل STB11-5KVA به قدرت 5 کیلو ولت آمپر
طراحی شده با سیستم سرروو موتور
ولتاژ ورودی : 250-160 ولت
ولتاژ خروجی : 220 /110 ولت
دارای فیلتر جهت حذف نویز موجود در برق شهر و
شوک های الکتریکی
هشدار دهنده صوتی جهت اخطار افزایش جریان بار
مصرفی
کلید PASS-BY جهت یکسره نمودن ورودی و خروجی
دستگاه
وزن : 13 KG

STB11-10KVA

استابلایزر ION تکفاز مدل STB11-10KVA به قدرت 10 کیلو ولت آمپر
طراحی شده با سیستم سرروو موتور
ولتاژ ورودی : 250-160 ولت
ولتاژ خروجی : 220  ولت
دارای فیلتر جهت حذف نویز موجود در برق شهر و
شوک های الکتریکی
هشدار دهنده صوتی جهت اخطار افزایش جریان بار
مصرفی
کلید PASS-BY جهت یکسره نمودن ورودی و خروجی
دستگاه
وزن : 29 KG

STB11-15KVA

استابلایزر ION تکفاز مدل STB11-15KVA به قدرت 15 کیلو ولت آمپر
طراحی شده با سیستم سرروو موتور
ولتاژ ورودی : 250-160 ولت
ولتاژ خروجی : 220 ولت
دارای فیلتر جهت حذف نویز موجود در برق شهر و
شوک های الکتریکی
هشدار دهنده صوتی جهت اخطار افزایش جریان بار
مصرفی
کلید PASS-BY جهت یکسره نمودن ورودی و خروجی
دستگاه
وزن : 33 KG

STB11-20KVA

استابلایزر ION تکفاز مدل STB11-20KVA به قدرت 20 کیلو ولت آمپر
طراحی شده با سیستم سرروو موتور
ولتاژ ورودی : 250-160 ولت
ولتاژ خروجی : 220 ولت
دارای فیلتر جهت حذف نویز موجود در برق شهر و
شوک های الکتریکی
هشدار دهنده صوتی جهت اخطار افزایش جریان بار
مصرفی
کلید PASS-BY جهت یکسره نمودن ورودی و خروجی
دستگاه
وزن : 39 KG